دهکده عمران

تاریخ: 20/05/1391 ساعت: 10:10 بازدید: 6341 نویسنده: admin

نقل قول :

برای حل معادلات و پیدا کردن ریشه ها در محاسبات عددی روش های زیادی وجود دارد،که یکی از بهترین روش ها استفاده از نیوتن – رافسون است. قابلیت این روش در سرعت بالای پاسخ دهی آن است و در چند مرحله شما را به جواب می رساند اما مشکل آن نیز نیاز به مشتق گیری از تابع اصلی در آن است. با وجود اینکه گاهی مشتق گیری کار بسیار پیچیده ای می نماید نمی توان همیشه روی این روش حساب کرد.  مشکل دوم نیاز به حدس اولیه مناسب برای رسیدن به جواب است.

 

Clc;syms xmyf=x^2-4*x+1;df=diff(myf);k=0; del=10;

while abs(del)>1e-5    del=subs(myf,k)/subs(df,k);    k=k-del;end;disp(k);fzero(‘x^2-4*x+1’,0)

در این برنامه ابتدا تابع در myf تعریف شده است و با diff مشتق آن حساب می شود. حدس اولیه در k قرار می گیرد و میزان خطای پیشفرض یا همان del ابتدا 10 در نظر گرفته می شود. برنامه تا زمانی ادامه می یابد که خطا به e-5 برسد. در خط آخر از fzero که یکی از توابع داخلی متلب برای محاسبه ی ریشه حول نقطه ای خاص است استفاده شده است. شما می توانید نتایج حاصل را خودتان مقایسه کنید.موضوعات:متلب matlab ,
شبیه-سازی-روش-نیوتن-–-رافسون-(محاسبات-عددی)-در-متلب شبیه-سازی-روش-نیوتن-–-رافسون-(محاسبات-عددی)-در-متلب شبیه-سازی-روش-نیوتن-–-رافسون-(محاسبات-عددی)-در-متلب شبیه-سازی-روش-نیوتن-–-رافسون-(محاسبات-عددی)-در-متلب شبیه-سازی-روش-نیوتن-–-رافسون-(محاسبات-عددی)-در-متلب امتیاز : 998 دیدگاه(0)

تاریخ: 20/05/1391 ساعت: 10:10 بازدید: 2655 نویسنده: admin

نقل قول :

برای پست امروز از مسائل کامپیوتری فصل 2 کتاب استاتیک مریام یک سوال را حل کردم و امیدوارم مورد استفاده شما قرار بگیرد.

در این برنامه نیروهایی که به یک پیچ حلقه ای با اندازه ها و زوایای مختلف وارد می شوند با داشتن مقدار برآیند در دو راستای x و y محاسبه می شوند.دقت کنید که با توجه به اینکه برای هر معادله می توان یک مجهول را بدست آورد نمی توان بیشتر از دو مقدار مجهول (یا نیرو و یا زاویه) همزمان وارد مسئله کرد.

این برنامه به گونه ای نوشته شده است که هرگاه هر یک از پارامترها مجهول بود می شود به جای مقدار خواسته شده کاراکتر ‘?’ را قرار داد و در نهایت خود برنامه مقادیر مجهول را حساب می کند.

 

clc;

r=input('Enter Resaultant Vector [Rx Ry] : ');

m=input('Enter number of vectors : ');

fx=0;fy=0;

for n=1:m

fprintf('%d ------- \\n',n)

force=input(' Force : ');

theta=input (' Angle : ');

if force=='?'

force=sym('f');

end

if theta=='?'

theta=sym('t');

else

theta =deg2rad(theta);

end

fx=fx+force.*cos(theta);

fy=fy+force.*sin(theta);

end;

s=solve(fx-r(1),fy-r(2));

disp('forces : ')

fprintf('%6.2f N \\n',subs(s.t));

disp('Angles : ')

fprintf('%6.2f deg \\n',rad2deg(subs(s.t)));

اجرای برنامه و گرفتن خروجی :

Enter Resaultant Vector [Rx Ry] : [2000 0]

Enter number of vectors : 3

1 -------

Force : 1800
Angle : 55
2 -------
Force : 500|Angle : -30
3 -------

Force : '?'
Angle : '?'

forces :
-1.16 N
1.98 N

Angles :
-66.42 deg
113.58 degموضوعات:متلب matlab ,
مباحثی-از-استاتیک-و-محاسبه-ی-بردار-برآیند-در-متلب مباحثی-از-استاتیک-و-محاسبه-ی-بردار-برآیند-در-متلب مباحثی-از-استاتیک-و-محاسبه-ی-بردار-برآیند-در-متلب مباحثی-از-استاتیک-و-محاسبه-ی-بردار-برآیند-در-متلب مباحثی-از-استاتیک-و-محاسبه-ی-بردار-برآیند-در-متلب امتیاز : 1099 دیدگاه(0)

تاریخ: 20/05/1391 ساعت: 10:11 بازدید: 2734 نویسنده: admin

شبیه سازی دایره مور در متلب

نقل قول :

دایره مور در محاسبات مقاومت مصالح و طراحی اجزا کاربرد زیادی دارد. در این برنامه با استفاده از متلب با گرفتن تنشهای در راستای x و y و مقدار تنش برشی تنشهای ماکزیمم و مینیمم را حساب می کند. همچنین شما می توانید با وارد کردن مقدار یک زاویه ی خاص، تنشها را در آن راستا نیز حساب کنید.

clc;

sigmax=input('Sx :');

sigmay=input('Sy :');

txy= input('Txy :');

theta= input('Theta :');;

%{

sigmax=50e6;

sigmay=-10e6;

txy=40e6;

theta=30;

%}

thetap=rad2deg(atan(2*txy./(sigmax-sigmay))./2);

sig_max=(sigmax+sigmay)/2+sqrt(((sigmax-sigmay)/2).^2+txy.^2);

sig_min=(sigmax+sigmay)/2+sqrt(((sigmax-sigmay)/2).^2+txy.^2);

if sig_max< p=""> <>

t=sig_max;

sig_max=sig_min;

sig_min=t;

end

thetas=thetap-45;

sigmaxp=((sigmax+sigmay)/2)+((sigmax-sigmay)/2)*cosd(2*theta)+txy*sind(2*theta);

sigmayp=((sigmax+sigmay)/2)-((sigmax-sigmay)/2)*cosd(2*theta)-txy*sind(2*theta);

fprintf('\\n Smax : %8.4g \\n',sig_max);

fprintf('Smin : %8.4g \\n\\n',sig_min);

fprintf('ThetaP : %6.2f \\n',thetap);

fprintf('ThetaS : %6.2f \\n\\n',sig_max);

fprintf('Sxp : %8.4g \\n',sigmaxp);

fprintf('Syp : %8.4g \\n',sigmayp);

در برنامه ی بالا از توابع sind و cosd استفاده شده است، این توابع با زوایا بر حسب درجه کار میکنند و نیازی نیست برای استفاده از آنها زوایا را به رادیان تبدیل کنید.موضوعات:متلب matlab ,
شبیه-سازی-دایره-مور-در-متلب شبیه-سازی-دایره-مور-در-متلب شبیه-سازی-دایره-مور-در-متلب شبیه-سازی-دایره-مور-در-متلب شبیه-سازی-دایره-مور-در-متلب امتیاز : 1065 دیدگاه(0)

تاریخ: 20/05/1391 ساعت: 10:11 بازدید: 558 نویسنده: admin

Matlab: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving


Matlab: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving

Author: Stormy Attaway | Size: 10 MB | Format: PDF | Publisher: Butterworth-Heinemann | Year: 2011 | pages: 544 | ISBN: 0123850819


[Image: info.png]

Assuming no knowledge of programming, this book presents both programming concepts and MATLAB's built-in functions, providing a perfect platform for exploiting MATLAB's extensive capabilities for tackling engineering problems. It starts with programming concepts such as variables, assignments, input/output, and selection statements, moves onto loops and then solves problems using both the 'programming concept' and the 'power of MATLAB' side-by-side. In-depth coverage is given to input/output, a topic that is fundamental to many engineering applications.

Ancillaries available with the text:

Instructor solution manual (available Aug. 1st)
electronic images from the text (available Aug 16th)
m-files (available Aug 1st)

* Presents programming concepts and MATLAB built-in functions side-by-side, giving students the ability to program efficiently and exploit the power of MATLAB to solve problems. * In depth coverage of file input/output, a topic essential for many engineering applications * Systematic, step-by-step approach, building on concepts throughout the book, facilitating easier learning * Sections on 'common pitfalls' and 'programming guidelines' direct students towards best practice

* New to this edition:

More engineering applications help the reader learn Matlab in the context of solving technical problems
New and revised end of chapter problems
Stronger coverage of loops and vectorizing in a new chapter, chapter 5
Updated to reflect current features and functions of the current release of Matlab

http://www.filesonic.com/file/1580084701/0123850819.rar
http://uploading.com/files/e8d368ff/0123850819Matlab.rar/
http://www.filesonic.com/file/1582239194/0123850819Matlab.rar
http://depositfiles.com/en/files/ar7xin0o3/27078_0123850819.pdf
http://www.filesonic.com/file/1579787604/27078_0123850819.pdf
http://ifile.it/td8ja0/ebooksclub.org__Matlab__A_Practical_Introduction_to_Programming_and_Problem_Solv ​ing__Second_Edition.l_z6xoo8tkx97x3j.pdf


دانلود کتابهای لاتین در زمینه نرم افزار MATLABموضوعات:متلب matlab ,
Matlab:-A-Practical-Introduction-to-Programming-and-Problem-Solving Matlab:-A-Practical-Introduction-to-Programming-and-Problem-Solving Matlab:-A-Practical-Introduction-to-Programming-and-Problem-Solving Matlab:-A-Practical-Introduction-to-Programming-and-Problem-Solving Matlab:-A-Practical-Introduction-to-Programming-and-Problem-Solving امتیاز : 1132 دیدگاه(0)

تاریخ: 20/05/1391 ساعت: 10:11 بازدید: 2145 نویسنده: admin

برنامه نوشته شده در محیط MATLAB برای تحلیل طیفی است.

نکته : برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک و ذخیره در ... را انتخاب نمایید...

به حجم  3 کیلوبایت

در فرمت متنی

لینک دانلود :

http://babibibak.persiangig.com/document/analysis.m


پروژه نمونه انجام شده

پروژه مهندسی زلزله - روند تهیه گزارش و بررسی زلزله در سازه (روند انجام آنالیزهای دینامیکی)

 

 موضوعات:متلب matlab ,
برنامه-تحلیل-طیفی-(ABS,SRSS,CQC,EXACT) برنامه-تحلیل-طیفی-(ABS,SRSS,CQC,EXACT) برنامه-تحلیل-طیفی-(ABS,SRSS,CQC,EXACT) برنامه-تحلیل-طیفی-(ABS,SRSS,CQC,EXACT) برنامه-تحلیل-طیفی-(ABS,SRSS,CQC,EXACT) امتیاز : 1079 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 19/05/1391 ساعت: 13:24 بازدید: 1279 نویسنده: admin

دانلود رایگان تحليل تير سراسري با استفاده از نرم افزار متلب(MATLAB)

نقل قول :

آنچه اینبار برای شما دوستان برای دانلود قرار گرفته است برنامه ای است از دوست عزیز جناب مهندس هادي بهمني دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي خطوط راه آهن دانشگاه علم و صنعت ايران که این فایل را برای ما فرستاده اند تا همه استفاده کنند اين برنامه براي تحليل هر نوع تير سراسري و تحت انواع بارگذاريهاي ثقلي يكنواخت ، مثلثي قائم الزاويه و ذوزنقه اي با فرم هاي زير و نيز بارگذاريهاي نقطهاي كاربرد دارد .بايد توجه داشت كه تير سراسري بايد بدون انفصال باشد. در نهايت برنامه بر مبناي روش المان محدود در تحليل سازه ها نمودار لنگر خمشي و نيروي برشي در سراسر نقاط تير و نيز مقدار نيروهاي تعميم يافته و تغيير مكانهاي گرههاي دو سر هر عضو دهانه و عكس العمل هاي تكيه گاهي تير را به عنوان خروجي ارائه ميكند ...

برای دانلود اینجا کلیک کنید...

http://icivil.ir/short/?matlabموضوعات:متلب matlab ,
دانلود-رایگان-تحليل-تير-سراسري-با-استفاده-از-نرم-افزار-متلب(MATLAB) دانلود-رایگان-تحليل-تير-سراسري-با-استفاده-از-نرم-افزار-متلب(MATLAB) دانلود-رایگان-تحليل-تير-سراسري-با-استفاده-از-نرم-افزار-متلب(MATLAB) دانلود-رایگان-تحليل-تير-سراسري-با-استفاده-از-نرم-افزار-متلب(MATLAB) دانلود-رایگان-تحليل-تير-سراسري-با-استفاده-از-نرم-افزار-متلب(MATLAB) امتیاز : 1093 دیدگاه(1)

تاریخ: 19/05/1391 ساعت: 13:28 بازدید: 687 نویسنده: admin

دانلود برنامه متلب conformal

برای دانلود اینجا کلیک کنید...

http://www.4shared.com/file/xxn4Q9lf/conformal2.html

Remote Sensing Digital Image Analysis

John A. Richards · Xiuping Jia

Remote_Sensing_Digital_Image_Analysis_Richard_2006.pdf

برای دانلود اینجا کلیک کنید...

http://www.4shared.com/office/3JoHHi2Y/Remote_Sensing_Digital_Image_A.html

 موضوعات:متلب matlab ,
امتیاز : 639 دیدگاه(0)

تاریخ: 19/05/1391 ساعت: 13:25 بازدید: 1652 نویسنده: admin

دانلود رایگان مدلسازی سازه 9 طبقه دوبعدی گروه SAC در OpenSees

نقل قول :
مدلسازی سازه 9 طبقه دوبعدی گروه SAC در OpenSees بهمراه تحلیل پوش اور و کدهای جمع بندی نتایج در Matlab ...
برای دانلود اینجا کلیک کنید...

http://s2.picofile.com/file/7362527418/9st_Fuladi.rar.html

برای دانلود نرم افزار از ایران سازه اینجا کلیک کنید...


موضوعات:متلب matlab ,
دانلود-رایگان-مدلسازی-سازه-9-طبقه-دوبعدی-گروه-SAC-در-OpenSees دانلود-رایگان-مدلسازی-سازه-9-طبقه-دوبعدی-گروه-SAC-در-OpenSees دانلود-رایگان-مدلسازی-سازه-9-طبقه-دوبعدی-گروه-SAC-در-OpenSees دانلود-رایگان-مدلسازی-سازه-9-طبقه-دوبعدی-گروه-SAC-در-OpenSees دانلود-رایگان-مدلسازی-سازه-9-طبقه-دوبعدی-گروه-SAC-در-OpenSees امتیاز : 870 دیدگاه(0)

تاریخ: 19/05/1391 ساعت: 13:25 بازدید: 1773 نویسنده: admin

دانلود پایان نامه محاسبه مشخصه های هیدرودینامیک شناور های تندرو

نقل قول :

این پروژه کارشناسی من مربوط به تهیه برنامه با نرم افزار matlab برای محاسبه مشخصه های هیدرودینامیک شناور های تندرو از حالت جابجایی(سرعت پاین) تا حالت پروازی(سرعت بالا) می باشد.

همچنین به بررسی رفتار شناور در امواج نامنظم بوسیله نرم افزار تخصصی maxsurf/seakeeper پرداخته شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید...

http://www.4shared.com/file/140772036/80b6687c/_online.html

برای
دانلود فایل Matlab اینجا کلیک کنید...

http://www.4shared.com/rar/ylBt4MoS/matlab_program.html

برای دانلود فایل اتوکد بدنه اینجا کلیک کنید...

http://www.4shared.com/photo/nXcAq1Js/3Dhull_1.htmlموضوعات:متلب matlab ,
دانلود-پایان-نامه-محاسبه-مشخصه-های-هیدرودینامیک-شناور-های-تندرو دانلود-پایان-نامه-محاسبه-مشخصه-های-هیدرودینامیک-شناور-های-تندرو دانلود-پایان-نامه-محاسبه-مشخصه-های-هیدرودینامیک-شناور-های-تندرو دانلود-پایان-نامه-محاسبه-مشخصه-های-هیدرودینامیک-شناور-های-تندرو دانلود-پایان-نامه-محاسبه-مشخصه-های-هیدرودینامیک-شناور-های-تندرو امتیاز : 959 دیدگاه(0)

تاریخ: 19/05/1391 ساعت: 13:26 بازدید: 3024 نویسنده: admin
دانلود جزوه و کتاب روش های عددی در مکانیک خاک (numerical analysis)

در فایل زیر جزوه دکتر انصاری و کتاب دانشگاه پنسیلوانیا قرار دارد.

در فرمت فشرده (rar)

برای دانلود اینجا کلیک کنید...

http://guilangeo.persiangig.com/document/numerical analysis.rarموضوعات:متلب matlab ,
دانلود-جزوه-و-کتاب-روش-های-عددی-در-مکانیک-خاک-(numerical-analysis) دانلود-جزوه-و-کتاب-روش-های-عددی-در-مکانیک-خاک-(numerical-analysis) دانلود-جزوه-و-کتاب-روش-های-عددی-در-مکانیک-خاک-(numerical-analysis) دانلود-جزوه-و-کتاب-روش-های-عددی-در-مکانیک-خاک-(numerical-analysis) دانلود-جزوه-و-کتاب-روش-های-عددی-در-مکانیک-خاک-(numerical-analysis) امتیاز : 1102 دیدگاه(0)

آخرین مطالب

جمعه 26 اردیبهشت 1393
جمعه 26 اردیبهشت 1393
جمعه 26 اردیبهشت 1393
جمعه 26 اردیبهشت 1393
جمعه 26 اردیبهشت 1393
 • دوشنبه 22 اردیبهشت 1393
  دوشنبه 22 اردیبهشت 1393
  پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393
  چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393
  سه شنبه 16 اردیبهشت 1393
  جمعه 12 اردیبهشت 1393
  جمعه 12 اردیبهشت 1393
  چهارشنبه 20 فروردین 1393
  شنبه 16 فروردین 1393
  شنبه 16 فروردین 1393
  سه شنبه 22 بهمن 1392
  سه شنبه 08 بهمن 1392
  دوشنبه 18 آذر 1392
  دوشنبه 11 آذر 1392
  یکشنبه 10 آذر 1392
  جمعه 17 آبان 1392
  جمعه 17 آبان 1392
  جمعه 17 آبان 1392
  جمعه 17 آبان 1392
  پنجشنبه 16 آبان 1392

  مطالب محبوب

  صفحات مطالب

  موضوعات
  نویسندگان
  A.W.Surveys - Get Paid to Review Websites! '